Skip to main content
Logotypy projektów unijnych, rzeczypospolitej oraz funduszów europejskich
telefon

Telefon

+48 33 854 26 40
Adres

Adres

Szpitalna 11, Ustroń
 • bip

Ochrona danych osobowych

Ogólna klauzula informacyjna Śląskiego Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej w skrócie „RODO” informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o. (zwana dalej Spółką lub Administratorem) z siedzibą przy ul. Szpitalnej 11, 43-450 Ustroń, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000527630; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel.: 33 85 42 640.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Jacek Kozłowski: adres korespondencyjny – ul. Szpitalnej 11, 43-450 Ustroń; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się w związku z realizacją zadań Spółki określonych przepisami prawa oraz umowami, w szczególności na podstawie: ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych; ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 4. Dane osobowe są przetwarzane w związku z:
  1. realizacją przysługujących Administratorowi uprawnień, bądź spełnieniem przez Administratora obowiązków określonych przepisami prawa;
  2. wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęciem działań prowadzących do zawarcia umowy;
  3. wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym;
  4. realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią lub gdy jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  5. wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych, w określonym celu i zakresie.
 5. Cele przetwarzania danych osobowych to w przypadku:
  1. pacjentów:
   1. ustalanie tożsamości przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych;
   2. diagnoza medyczna i leczenie, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej;
   3. zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym rozpatrywania skarg i wniosków pacjentów;
   4. podejmowanie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym informowanie pacjentów o możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych lub przekazywania zaproszeń na badania;
   5. zapewnienia zabezpieczenia społecznego, w tym wystawiania zaświadczeń lekarskich i zwolnień;
   6. zapewnienie bezpieczeństwa m.in. poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego.
  2. pracowników – realizacja prawnych obowiązków pracodawcy wobec pracownika, a także umożliwienie skorzystania z przywilejów socjalnych, oferowanych pracownikom i członkom ich rodzin;
  3. byłych pracowników – emerytów i rencistów oraz osób korzystających ze świadczeń rehabilitacyjnych / przedemerytalnych, którzy bezpośrednio przed przejściem na ww. świadczenie byli zatrudnieni w Spółce oraz ich współmałżonkom;
  4. kandydatów do pracy – prowadzenie rekrutacji na określone stanowiska pracy w Spółce;
  5. stażystów i praktykantów – organizacja i prowadzenie stażów specjalistycznych i praktyk zawodowych dla lekarzy, pielęgniarek/rzy, studentów i innych osób;
  6. pracowników firm zewnętrznych, wykonujących prace na terenie i na zlecenie Spółki – realizacja umów na wykonanie dostaw / usług / robót budowlanych;
  7. wykonawców biorących udział w postępowaniach przetargowych ogłoszonych przez Spółkę (w uzasadnionych przypadkach także ich pracowników) – prowadzenie postępowania przetargowego w celu udzielenia zamówienia;
  8. kontrahentów, z którymi Spółka zawiera umowy na realizację dostaw / usług / robót budowlanych – realizacja przedmiotu umowy;
  9. osób działających na szkodę Spółki lub zgłaszających roszczenia wobec Spółki – prowadzenie postępowań dotyczących odszkodowań, korzystanie ze środków ochrony prawnej;
  10. osób składających wniosek o udzielenie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej – udzielenie odpowiedzi na wniosek;
  11. dokumentów zawierających dane osobowe – ich stosowne archiwizowanie.
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 5, odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej (np. Policja, Sąd, Prokuratura), w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe na jego polecenie tj. m.in. podmioty świadczące obsługę prawną Spółki
 7. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest zależny od realizowanego zadania oraz przedmiotu sprawy.
 8. Dane osobowe są przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 9. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane osobowe są przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres wyznaczony głównie na podstawie właściwych przepisów prawa.
 10. W zakresie przewidzianym przepisami prawa, każda osoba ma prawo do żądania od Administratora wglądu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 11. Podanie danych osobowych może nastąpić na podstawie zgody, może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a dane nie zostaną podane, Spółka nie będzie mogła zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny lub kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a dane nie zostaną podane, spowoduje to niemożność wykonania i realizacji umowy oraz związanych z nią obowiązków lub spowoduje to niemożność zawarcia przedmiotowej umowy.
 12. Dane osobowe są zbierane bezpośrednio od osoby, której dotyczą, od opiekuna prawnego tej osoby lub pozyskiwane w inny sposób, w szczególności na podstawie przepisów prawa od podmiotów uprawnionych lub z rejestrów publicznych.
 13. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.