Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

Izba Przyjęć

Pacjent dostarcza oryginał skierowania do Izby Przyjęć lub Biura Zarządu Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności w Ustroniu Sp. z o.o. albo może go wysłać przesyłką poleconą.

Oddziały Reumatologii i Oddziały Rehabilitacji Narządu Ruchu

Lekarska Komisja Przyjęć po analizie skierowania potwierdza kategorię wskazaną na nim przez lekarzą kierującego albo kwalifikuje pacjenta do odpowiedniej kategorii medycznej. Pacjenta zakwalifikowanego do kategorii medycznej  "przypadek pilny" umieszcza się na liście oczekujących przed pacjentami zakwalifikowanymi jako przypadek stabilny. O szacowanej dacie przyjęcia do szpitala pacjent powiadamiany jest pisemnie w ciągu około tygodnia. 

Oddział Chirurgii Urazowo–Ortopedycznej

Do zabiegu operacyjnego pacjent zostaje zakwalifikowany przez lekarza ortopedę tutejszego szpitala.

1.  Pacjenci posiadający skierowanie do Poradni Chrurgii Urazowo-Ortopedycznej rejestrują się na wizytę telefonicznie: 33/856 80 87.

2.  Pacjenci posiadający skierowanie do Odziału Chrurgii Urazowo-Ortopedycznej, wystawione przez lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę, umawiają wizytę w sekretariacie w/w oddziału (tel.:33/854 26 40  wew.174, 374).

3.  Pacjenci zakwalifikowani do zabiegu operacyjnego o terminie przyjęcia na oddział informowani są telefonicznie, w terminie około 6 dni przed planowanym zabiegiem.

4.  Pacjenci zakwalifikowani do zabiegu operacyjnego zgłaszają sie w Izbie Przyjęć w wyznaczonym dniu o 6:30, gdzie przprowadza się formalności związane z przyjęciem na oddział (skierowanie na oddział na dany dzień znajduje się w Izbie Przyjęć). 

5. Obowiązkowe dokumenty niezbędnie przy przyjęciu do szpitala:

- dowód osobisty
- karta ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy pacjentów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ)
     

Przyjęcie na Oddział

O ustalonym terminie przyjęcia pacjent informowany jest pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem.

W wyznaczonym terminie pacjent zgłasza się do Izby Przyjęć - w godzinach od 8:00 do 11:00 - gdzie przeprowadza się formalności związane z przyjęciem do szpitala.

Do szpitala pacjent obowiązkowo zabiera ze sobą następujące dokumenty niezbędnie przy przyjęciu:

- dowód osobisty
- kartę ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy pacjentów Śląskiego Oddziału wojewódzkiego NFZ).

Po dokonaniu niezbędnych formalności w Izbie Przyjęć pacjent kierowany jest na właściwy oddział.

Na oddział pacjent zabiera z sobą:

- leki w oryginalnych opakowaniach pobierane z powodów innych niż reumatyczne
- posiadaną dokumentację medyczną (zdjęcia rtg, karty informacyjne, itp)
- rzeczy osobiste, które w Izbie Przyjęć przepakowuje do torby szpitalnej.

W razie poważnych przeszkód uniemożliwiających przyjazd należy bezzwłocznie powiadomić Izbę Przyjęć  - tel. 33/854 26 40 wew. 210 lub 220.