Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/server548898/ftp/web/templates/reu_1/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

 

Regulamin sprzedaży i realizacji Vouchera, dla klienta indywidualnego - zwanego dalej „Nabywcą” i/lub „Użytkownikiem”, wydawanego przez Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o., zwane dalej "Wydawcą” lub „Śląskim Centrum Reumatologii”.

I. Warunki ogólne


1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Vouchera Nabywcy na miejscu w kasie (ul. Szpitalna 11, 43-450 Ustroń) i do przyjmowania go do realizacji w Śląskim Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o. ul. Szpitalna 11, 43-450 Ustroń.
2. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej ustalonej wartości nominalnej Vouchera.
3. Voucher może być realizowany wyłącznie w Śląskim Centrum Reumatologii.
4. Voucher może być zrealizowany zgodnie z zakresem określonym w treści Vouchera lub do kwoty podanej na Voucherze na zakup badania laboratoryjnego i densytometrycznego oraz badania rezonansem magnetycznym w Śląskim Centrum Reumatologii. Cenniki badań są dostępne na stronie internetowej www.reumatologiczny.pl oraz w kasie na miejscu.
5. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.
6. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.
7. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
8. Nabywcy lub Użytkownikowi Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.
9. Termin ważności Vouchera widnieje na Voucherze. Termin ważności nie może być dłuższy niż 3 miesiące od daty zakupu Vouchera.

II. Zasady korzystania z Vouchera


1. Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do rezerwacji terminu wykorzystania Vouchera w Śląskim Centrum Reumatologii, w przypadku realizacji badań densytometrycznych lub rezonansu magnetycznego.
2. Badania laboratoryjne wykonywane są w Śląskim Centrum Reumatologii codziennie od poniedziałku do piątku. Punkt pobrań czynny jest w godz. 7.15- 11.00. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
3. Śląskie Centrum Reumatologii przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery, które są nieuszkodzone, posiadają datę ważności, pieczęć Wydawcy i podpis Wydawcy. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, na którą opiewa Voucher, gdy wartość usługi jest niższa, niż wartość Vouchera.
4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny, gdy wartość świadczonej usługi, z której Użytkownik ma zamiar skorzystać, jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera lub zakres Vouchera jej nie obejmuje.
5. Śląskie Centrum Reumatologii ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy:
1) upłynął termin ważności Vouchera,
2) uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Nabywca i/lub Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2. Użytkownik poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Wydawcy pod adresem www.reumatologiczny.pl oraz w recepcji Śląskiego Centrum Reumatologii. Śląskie Centrum Reumatologii ma obowiązek udostępnienia Regulaminu Nabywcy i/lub Użytkownikowi na każde jego żądanie.
4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców i/lub Użytkowników. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie Wydawcy oraz w recepcji Śląskiego Centrum Reumatologii.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.