Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

Szanowni Państwo!

Choroby zapalne stawów, a w szczególności reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) należą do najczęstszych przyczyn niezdolności do pracy i trwałego kalectwa. Współczesne metody farmakoterapii, w tym wczesne włączenie leków modyfikujących przebieg choroby pozwalają na powstrzymanie postępu choroby i zapewnienie dobrej jakości życia. Warunkiem sukcesu terapeutycznego jest wczesne ustalenie rozpoznania i włączenie odpowiedniego leczenia.

Zapraszamy Państwa do współpracy w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Reumatoidalnego Zapalenia Stawów. Program został opracowany z udziałem Ministerstwa Zdrowia i jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (program polityki zdrowotnej nr POWR.05.01.00-IP.05-00-003/17).

Celem programu jest zmniejszenie opóźnień diagnostycznych i poprawa wczesnej wykrywalności RZSw celu zapewnienia utrzymania lub powrotu do aktywności zawodowej chorych na rzs spośród grupy docelowej programu.

Realizacja programu obejmuje współpracę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) ze specjalistą reumatologiem, przyjmującym pacjenta w ośrodku wczesnej diagnostyki zapalenia stawów. W zakresie realizacji projektu lekarz POZ przeprowadza 2 wizyty finansowane w ramach programu. Do wizyt kwalifikują się pacjenci z bólem i obrzękiem przynajmniej jednego stawu na podstawie kryteriów przesiewowych programu.

  • Wizyta I: wypełnienie kwestionariusza przesiewowego przez pacjenta i przez lekarza (w załączeniu), wykonanie badania układu ruchu (test uciskowy stawów śródręczno-paliczkowych oraz śródstopno-paliczkowych), zlecenie podstawowych badań krwi takich jak OB, CRP, morfologia (badania laboratoryjne nie są finansowane w ramach programu). Wartość stawki jednostkowej wizyty - 48 PLN.
  • Wizyta II: skompletowanie dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta tj. opis przeprowadzonego wywiadu oraz wyników badań OB, CRP, morfologii, powtórzenie badania układu ruchu w kierunku rzs. W przypadku spełnienia kryteriów podejrzenia zapalenia stawów - wystawienie skierowania do Poradni Wczesnej Diagnostyki Zapalenia Stawów w naszym szpitalu na kompleksową diagnostykę. Wartość stawki jednostkowej  wizyty – 48 PLN. Wizyta w Poradni Reumatologicznej jest ustalana w trybie pilnym do 14 dni roboczych. Pacjent ma wykonywaną pełna diagnostykę w kierunku zapalenia stawów w ciągu kolejnych 14 dni w trakcie 2 wizyt lekarskich, finansowanych w ramach programu.

W przypadku rozpoznania RZS pacjent jest kierowany do leczenia w Poradni Reumatologicznej w miejscu zamieszkania lub w naszym szpitalu. Lekarz POZ otrzymuje pisemną informację zwrotną o ustalonej kontynuacji leczenia pacjenta w Poradni Reumatologicznej. Pacjent niespełniający kryteriów rozpoznania RZS zostaje przekazany do dalszego leczenia w poradni POZ z  pisemną dokumentacją wizyty i zaleceniami.