Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

 REGULAMIN PORZĄDKOWY ODDZIAŁU

Pacjent przebywający na leczeniu w Centrum Reumatologii Sp. z o.o. zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Porządkowego Oddziału

1.    Pacjent w Izbie Przyjęć w dniu przyjęcia do Cenrum Reumatologii Sp z o.o.
w Ustroniu (zwany także Szpitalem), zapoznaje się z Kartą Praw i Obowiązków Pacjenta oraz Regulaminem Porządkowym Oddziału, co potwierdza własnoręcznie złożonym podpisem w założonej dokumentacji medycznej.

2.    Pacjent nie może samowolnie opuszczać Centrum Reumatologii Sp. z o.o. (Szpitala).

3.    Pacjent przyjęty do Centrum Reumatologii Sp. z o.o., pozostawia:
-  w Depozycie Ubrań - swoje ubrania i obuwie oraz otrzymuje oryginał potwierdzenia pozostawienia rzeczy,
-  w Depozycie Wartościowych Rzeczy Pacjentów (Kasa) – pieniądze i przedmioty wartościowe
a następnie zostaje zaprowadzony przez pracownika Izby Przyjęć do oddziału szpitalnego.

Centrum Reumatologii Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pacjentów niepozostawione w Depozycie Ubrań oraz rzeczy wartościowe i pieniądze pacjentów niepozostawione w Depozycie Wartościowych Rzeczy Pacjentów.

4.    Pacjent zobowiązany jest przez cały okres pobytu w Centrum Reumatologii Sp. z o.o., do noszenia opaski identyfikacyjnej, założonej w Izbie Przyjęć;

5.    Pielęgniarka przyjmująca pacjenta do oddziału zapoznaje go z topografią oddziału,  miejscem i czasem spożywania posiłków oraz z pozostałymi informacjami znajdującymi się na tablicy ogłoszeń. Pacjent od pielęgniarki otrzymuje również klucz do sali chorych.

6.    W Centrum Reumatologii Sp. z o.o. określono następujące diety: podstawową, lekkostrawną (tzw. wątrobowa), niskokaloryczną, cukrzycową, niskopurynową oraz niskosodową.
Na życzenie pacjenta istnieje mozliwość przygotowania innej niż w/w diety za dopłatą,
po uprzedniej konsultacji z dietetykiem szpitala.

7.    Pacjent zobowiązany jest stosować się do wszystkich zaleceń i wskazówek personelu oddziału.

8.    Pacjent może  przyjmować leki oraz poddawać się  zabiegom zleconym wyłącznie  przez lekarza oddziału i lekarza dyżurnego.

9.    W porach wizyt lekarskich oraz rozdawania leków pacjent winien przebywać w sali chorych.

10.    W oddziale i na terenie całego Centrum Reumatologii obowiązuje zakaz  wnoszenia, posiadania, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających,
a także bezwzględny zakaz palenia papierosów, w tym e-papierosów.

11.    Zmiana ustawienia łóżek lub innych sprzętów może nastąpić wyłącznie za zgodą  personelu oddziału.

12.    Pacjentowi nie wolno wynosić z oddziału koców, krzeseł i innych sprzętów.

13.    W oddziale, w wyznaczonym do tego miejscu, pacjent ma do dyspozycji czajnik bezprzewodowy oraz lodówkę do przechowywania własnych artykułów spożywczych.

14.    Ze względów bezpieczeństwa, przed opuszczeniem sali chorych, uprasza się pacjentów o wyłączania sprzętu z gniazdek elektrycznych oraz gaszenie światła.

15.    Prosimy pacjentów o przestrzeganie higieny osobistej, utrzymywanie porządku
w obrębie swojego otoczenia oraz o segregowanie śmieci.

16.    Pacjent jest odpowiedzialny za rzeczy szpitalne oddane do jego użytku na czas pobytu w oddziale.

17.    Pacjent odpowiada za szkody powstałe z jego winy.

18.    Pacjentowi nie wolno obsługiwać samowolnie aparatury i urządzeń stanowiących wyposażenie Centrum Reumatologii Sp. z o.o.

19.    Spożywanie posiłków odbywa się w określonych  porach i miejscach.

20.    Pacjent nie może zakłócać spokoju innych pacjentów, powinien szanować ich godność, intymność i przekonania religijne.

21.    Pacjentów obowiązuje cisza nocna, która trwa od godz. 2200 do  600 i wówczas
oddział jest zamykany. Po godz. 2200  pacjent może oglądać telewizję tylko za zgodą personelu dyżurnego oddziału.

22.    Osoby odwiedzające winny stosować się do zasad porządkowych oddziału. Odwiedziny mogą być ograniczane lub wstrzymane ze względu na sytuację epidemiologiczną.

23.    W dniu wypisu pacjent zwalnia łóżko do godz. 1100, oddaje klucz od sali chorych pielęgniarce oraz kartę zabiegową w sekretariacie oddziału.

24.    Pacjent, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi podczas pobytu na leczeniu, winien niezwłocznie ten fakt zgłosić lekarzowi, lekarzowi dyżurnemu lub pielęgniarce.


25.    Pacjent w przypadku rażącego naruszenia porządku obowiązującego w oddziale może zostać wypisany, jeżeli stan zdrowia na to pozwoli.