Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

Cennik za udostępnianie dokumentacji medycznej 

Udostępnianie dokumentacji medycznej
Sposób udostępniania
Cena
jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej

8,44 PLN

Jedna strona kopii albo wydruku dokumentacji medycznej

0,30 PLN

Udostępnienie  dokumentacji medycznej na informatycznym  nośniku danych., tj. płyta CD - dotyczy wyłącznie wyników badań rejestrowanych w tej formie

1,69 PLN

Koszt przesyłki dokumentacji medycznej - list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 

9,80 PLN

Zwrot kosztów poniesionych z tytułu sporządzenia kopii dokumnetacji medycznej przy wydaniu oryginału w oparciu o § 78 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

0,81 PLN

 

1. Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 z późn.zm. ) :

1) jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej” Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (  Dz. U. 2016 r.  poz. 887 z późn. zm.); począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w który nastąpiło ogłoszenie

2) jedna strona kopii  albo wydruku dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;

3) udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1. 

2. Ceny podane w cenniku są cenami brutto

3. Każdą rozpoczętą stronę uważa się za całąUdostępnianie dokumentacji kancelaryjnej 
 Sposób udostępniania 
 Cena
 Kserokopia dokumentu nie będącego dokumentacja medyczną wydawanego na wniosek oraz za stwierdzenie zgodności z oryginałem  10,00 PLN 
brutto/strona
Kserokopia dokumentu nie będącego dokumentacjia medyczną wydawanego na wniosek bez potwierdzenia za zgodność z oryginałem 

 2,00 PLN 
brutto/strona

Kserokopia dokumentu z animizacją treści danych osobowych lub innych danych objętych tajemnicą prawnie choronioną:
a) za stronę dokumentu o którym mowa w pkt. 1
b) za stronę dokumentu o którym mowa w pkt. 2

a) 15,00 PLN
brutto/strona
b) 3,00 PLN
brutto/strona

Koszt przesyłki dokumentacji - list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 9,80 PLN
Koszt nagrania dokumentacji na nośnik elektroniczny wraz z kosztem nośnika (płyta CD) 15,00 PLN
Kserokopia świadectawa pracy, za każdą rozpoczętą stronę  17,00 PLN
Kserokopia innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumnetu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia, za każdą rozpoczętą stronę  8,00 PLN
Za sporządzenie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz innych  35,00 PLN