Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

Cennik za udostępnianie dokumentacji medycznej 

Kopia dokumentacji medycznej

 

jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej

      8,70 PLN

Jedna strona kopii albo wydruku dokumentacji medycznej

      0,30 PLN

Udostępnienie  dokumentacji medycznej na informatycznym  nośniku danych.  

      1,70 PLN

 

W przypadku wysłania dokumentacji medycznej przez operatora pocztowego zostanie pobrana  opłata za znaczek pocztowy zgodnie z cennikiem Poczta Polska.   

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. 2016 r., poz. 186 z późn.zm. ) 

1) jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej” Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (  Dz. U. 2016 r.  poz. 887 z późn. zm.); począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w który nastąpiło ogłoszenie

2) jedna strona kopii  albo wydruku dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;

3) udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.